Dorcus titanus westernmanni | ด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือ | インドヒラタクワガタ

Left and middle ones are male, right one is female from Wikimedia

Scientific name | ชื่อวิทยาศาสตร์: Dorcus titanus westernmanni (Hope, 1842)
Length | ขนาด: 35.8 ~ 82 mm. (), 33.6 ~ 40.3 mm. ()
Distribution | พื้นที่กระจาย: China (ประเทศจีน), Laos (ประเทศลาว), Vietnam (ประเทศเวียดนาม), Thailand (ประเทศไทย)

Dorcus titanus westernmanni is a subspecies of Dorcus titanus the large beetle in the family of Lucanidae, their body is black, and they are ferocious. Male, mandibles are strongly curved at the outer edge especially near the tips, the basal part strongly curved beyond the basal tooth at the inner edge, immediately followed by serrate teeth and a small tooth near the tip. Female, canthus is narrow in front and extending far beyond the middle of the eye; pronotum coarsely marginated laterally; elytra fairly finely to moderately punctured above and densely punctured laterally.

ด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือ (Dorcus titanus westernmanni) เป็นสปีชีส์ย่อยของด้วงคีม (Lucanidae) ในสกุล Dorcus สปีชีส์ titanus ที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะลำตัวเป็นสีดำ มีนิสัยค่อนข้างดุร้าย เพศผู้ มีขากรรไกรล่าง (เขา) มีความโค้งงอโดยเฉพาะส่วนปลาย ส่วนฐานของขอบด้านในขากรรไกรมีลักษณะเป็นฟันปลา ขนาดเล็ก และมีความแข็งแรง ส่วนเพศเมีย มีมุมปากแคบด้านหน้า และยื่นออกไปไกลเหนือตรงกลางของดวงตา อกปล่องส่วนบนมีผิวที่หยาบ ปีกแข็งทั้งสองข้างมีผิวเรียบ

Habitat | ที่อยู่อาศัย

A picture of tropical rainforest from Wikimedia

Dorcus titanus westernmanni inhabits tropical rainforests in the Northern Thailand.

ด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือ อาศัยอยู่ที่ป่าฝนเขตร้อนในทางตอนเหนือของประเทศไทย

Life-cycle & Lifespan | วงจรชีวิตและอายุขัย

Egg stage: 1 ~ 2 months ระยะไข่: 1 ~ 2 เดือน
Larval stages:
• L1 – L3: 2 ~ 3 months
• L3 ~ Pupa: 4 ~ 6 months
ระยะตัวอ่อนโดยรวม:
• L1 – L3: 2 ~ 3 เดือน
• L3 ~ ดักแด้: 4 ~ 6 เดือน
Pupa to Adult: 1 ~ 2 monthsดักแด้สู่ตัวเต็มวัย: 1~ 2 เดือน
Adult: 1 ~ 3 years ตัวเต็มวัย: 1 ~ 3 ปี

How to Cares Dorcus titanus westernmanni | วิธีดูแล ด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือ

Larvae Cares | ดูแลระยะตัวอ่อน

To care for the larvae, it has to be fed by kinshi as known as grain spawn of Italian Oyster Mushroom (Pleurotus pulmonarius) or Turkey Tail Mushroom (Trametes versicolor). Beetle breeding mat also can be food for stag beetle larvae.

ในการดูแลตัวอ่อน ตัวอ่อนต้องถูกป้อนอาหารของตัวอ่อนด้วย คินชิ หรือในอีกชื่อคือเชื้อเห็ดของ เห็ดนางฟ้า และเห็ดคาวาระ แมทสำหรับเพาะด้วงก็สามารถเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนด้วงคีมได้อีกเช่นกัน

Adult Cares | ดูแลตัวเต็มวัย

A picture of Dorcus titanus sp. by TIGER’s Beetle Breeding

To care the Dorcus titanus westernmanni should keep in an insect carrying box or insect enclosure. Bedding with materials such as wood shaving or sphagnum moss. If the bedding material has a bad smell from insect’s excretion. You have to change the new bedding material for one. Put a few barks for protecting a beetle from turning belly up. For the foods, feeding a beetle with organic fruits, syrup, and jelly. The temperature for petting is 22 ~ 28 °C

การดูแลด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือตัวเต็มวัย (Dorcus titanus westernmanni) ควรเลี้ยงในกล่องเลี้ยงสำหรับแมลง หรือตู้เลี้ยงสัตว์ ปูพื้นด้วยวัสดุอย่าง เรื่อยไม้ หรือสแฟกนั่มมอส หากมีกลิ่นเหม็นจากการขับถ่ายของด้วงให้คุณเปลี่ยนวัสดุปูพื้นใหม่ วางเปลือกไม้สำหรับกันด้วงหงายท้อง ส่วนอาหารของด้วงตัวเต็มวัย สามารถให้ได้ทั้งผลไม้สดปลอดสารพิษ น้ำหวาน และเยลลี่ อุณหภูมิในการเลี้ยงคือ 22 ~ 28 °C

Temperature for Petting | อุณหภูมิสำหรับเลี้ยง

Best: 18 ~ 21 °Cดีที่สุด: 18 ~ 21 °C
Normal: 22 ~ 25 °Cปานกลาง: 22 ~ 25 °C
Poor: 26 ~ 28 °Cแย่: 26 ~ 28 °C

Citations | อ้างอิง

Ek-Amnuay, Pisuth, 2008. Beetles Of Thailand. 2nd ed. Bangkok: Siam Insect-Zoo & Museum, p.106.

Sites.google.com. 2021. ด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือ – Beetle_Club ( ด้วง ). [online] Available at: <https://sites.google.com/site/beetleclubdwng/dwng-khim/dwng-khim-fan-leuxy-henux> [Accessed 18 January 2021].

Ja.wikipedia.org. 2021. ヒラタクワガタ. [online] Available at: <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%A9%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%82%AC%E3%82%BF> [Accessed 18 January 2021].

En.wikipedia.org. 2021. Dorcus Titanus. [online] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Dorcus_titanus> [Accessed 18 January 2021].

Fact Sheet – Dorcus titanus typhon, Dorcus titanus yasuokai, and Dorcus titanus palawanicus | BeetleZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *