Showing: 1 - 10 of 13 RESULTS

My Kabutomushi Pupa turns to an Adult Beetle | ดักแด้ด้วงกว่างญี่ปุ่นกลายเป็นด้วงกว่างตัวเต็มวัยแล้ว

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ครบรอบระยะของการเข้าดักแด้ของเจ้าด้วงกว่างคาบูโตะมูชิ หรือ ด้วงกว่างญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤศจิกายน เจ้าตัวอ่อนของหนอนด้วงคาบูโตะมูชิ ก็เริ่มทำโพรงออกมาแล้วละ ซึ่งโดยปกติระยะของ L3 จะเข้าสู่ ดักแด้ (Pupa) จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป …