A Breeding Progress Report of Cyclommatus pahangensis chiangmaiensis | รายงานความคืบหน้าการเพาะพันธุ์ด้วงคีมเนื้อทรายเชียงใหม่

In this post, I would like to share with you how I breed Cyclommatus pahangensis chiangmaiensis. First of all, I would like to tell you that I received a few larvae for a couple of months. I do re-substrate and add more decayed woods on 10th October. I wish it can provide more eggs and larvae.

ในโพสต์นี้ ผมอยากจะแชร์การเพาะด้วงคีมเนื้อทรายเชียงใหม่ ซึ่งก่อนอื่นผมขอบอกก่อนเลยว่า ผมได้หนอนน้อยมากตลอดระยะเวลา 2 เดือน ผมจึงเพาะใหม่ด้วยการใช้วัสดุรองพื้นใหม่และเพิ่มไม้ผุลงไป ผมหวังว่ามันจะให้ไข่และตัวอ่อนเยอะมากขึ้น

This species is really hard to mate | ชนิดนี้ยากที่จะผสม

Yes, it is exactly hard to mate. I tried to put the male and female in a box together. And I kept them at a temperature between 18 ~ 23 °C for a couple of days. Please make sure that a male doesn’t kill a female. We have to observe frequently. As I know, Cyclommatus pahangensis chiangmaiensis is not aggressive beetle like Dorcus sp. ssp., Hexarthrius sp ssp., and etc. In case, a male will kill a female. There are two reasons that I know. The first reason is a female annoy a male. Secondly, there is not enough food for them. They have to struggle to survive.

ใช่แล้วละ ชนิดนี้ค่อนข้างยากในการผสม ผมลองวางตัวผู้กับตัวเมียลงไปในกล่องด้วยกัน และก็เก็บในอุณหภูมิระหว่าง 18 ~ 23 °C ประมาณสัก 2 – 3 วัน โปรดหมั่นตรวจเช็คบ่อย ๆ ว่าตัวผู้ได้ทำการฆ่าตัวเมียทิ้งไปหรือยัง เท่าที่ผมทราบมา คือ ด้วงคีมเนื้อทรายเชียงใหม่ (Cyclommatus pahangensis chiangmaiensis) ไม่ใช่ด้วงก้าวร้าว เหมือน สกุล Dorcus, Hexarthrius, และอื่น ๆ ในกรณีที่ตัวผู้จะฆ่าตัวเมียมีอยู่ 2 สาเหตุ คือ สาเหตุแรกคือ ตัวเมียรบกวนตัวผู้ สาเหตุที่สอง คือ ไม่มีอาหารเพียงพอ พวกมันจึงต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด

How to setup Breeding box | วิธีการจัดตู้เพาะด้วง

The size of the breeding box is W: 29.9 cm. × D: 19.2 cm. × H: 20.1 cm. I used the two brands of commercial substrate for stag beetle larvae which are ELMat and LMat from Siambeetle and one else is Kuwa Mat from BeetleZ. These two brands are usable with Cyclommatus.

The bottom layer is a compacted layer. A height is around 6 ~ 7 cm. The top layer is an uncompacted layer. A height is around 3 ~ 5 cm. Between top and bottom. the stag beetles require the decayed wood to lay their eggs. For my own setup, I used around one or two decayed wood.

ขนาดของกล่องเพาะพันธุ์ คือ ก: 29.9 ซม. × ย: 19.2 ซม. × ส: 20.1 ซม. ผมใช้วัสดุรองพื้น (แมทด้วงคีม) 2 ยี่ห้อ ได้แก่ อีแอลแมท (ELMat) และ แอลแมท LMat จาก สามบีเทิ้ล (Siambeetle) และอีกหนึ่งยี่ห้อคือ คุวะแมท (Kuwa Mat) จาก บีเทิ้ลแซด (ฺBeetleZ)

ชั้นล่างเป็นชั้นอัดแน่น ความสูงโดยประมาณ 6 ~ 7 ซม. ชั้นด้านบนเป็นชั้นไม่อัดแน่น มีความสูงโดยประมาณ 3 ~ 5 ซม. ระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง ด้วงคีมต้องการไม้ผุในการวางไข่ สำหรับการจัดตู้ของผม ผมใช้ประมาณหนึ่งหรือสองท่อน

On the surface, put some barks and beetle jelly or any food to your beetle. I kept a breeding box at a temperature of 23 °C. But in the Siambeetle Report, they are able to be kept around 18 ~ 30 °C. And the females can lay eggs at a temperature of 30 °C.

ด้านบนพื้น วางเปลือกไม้ และเยลลี่ด้วง หรืออาหารใด ๆ ก็ได้สำหรับด้วง ผมเก็บกล่องเพาะพันธุ์ในอุณหภูมิ 23 °C แต่ในรายงานการเพาะจาก สามบีเทิ้ล (Siambeetle) พวกมันสามารถเก็บในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 18 ~ 30 °C และตัวเมียยังสามารถวางไข่ได้ในอุณหภูมิที่สูงเช่น 30 °C

As the Result | ผลลัพธ์

The result is not quite good enough for me because I received only four larvae for two months. From my observation, the female loves to lay her eggs in decayed wood. but I put a medium one for it. It might be the reason that it provides few because there is no space enough to lay.

Anyway, I decide to re-substrate it on 10th October 2021. See you next two months.

P.S. I put two in Kinshi (No traces of larvae yet) and two in Mixed substrate of ELMat and LMat. I hope they are able to grow up from the foods that I provided.

ผลลัพธ์ค่อนข้างไม่ดีพอสำหรับผม เพราะว่าผมได้รับแค่หนอนมาสี่ตัวระยะเวลา 2 เดือน จากการสังเกตุของผมพบว่าตัวเมียชอบไข่ลงในไม้ผุ ซึ่งผมใส่ไปแค่หนึ่งอัน มันอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมมันออกไจ่มาหน่อย เพราะไม่มีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการวางไข่

อย่างไงก็ตาม ผมตัดสินใจทำการเพาะซ้ำในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจอกันอีก 2 เดือน

ป.ล. ผมใส่สองตัวลงไปในเชื้อเห็ด (ตอนนี้ยังไม่มีร่องรอยของตัวอ่อน) และอีกสองตัวในแมท (ผสมระหว่าง อีแอลแมท และ แอลแมท) หวังว่าพวกมันจะสามารถเติบโตจากอาหารที่ผมให้ไป

2nd Breeding: 10th October 2021

Cyclommatus pahangensis chiangmaiensis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *