Chalcosoma atlas mantetsu | ด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่ | インドアトラス

Specimens of Chalcosoma atlas mantetsu from Virtual beetle

Scientific name | ชื่อวิทยาศาสตร์: Chalcosoma atlas mantetsu (Nagai, 2004)
Length | ขนาด: 50 ~ 90 mm.
Distribution | พื้นที่กระจาย: India (อินเดีย), Myanmar (เมียนมาร์), Thailand (ไทย), and Cambodia (กัมพูชา)

Anatomy | ลักษณะทางกายวิภาค

Male (♂) is entirely black, the pronotum and elytra are shining greenish metallic lustrate, very shining above, with long and slender legs in male. The clypeus is strongly bidentate in front, armed with a long sharply pointed horn, strongly curving backward; pronotum rather small, with a pair of long and slender horns about twice as long as the length of its pronotum in large specimens, curving horizontally outwards and inwards; elytra very smooth and shining; scutellum black, fairly finely punctured and shining. Small male, head bears a rather short, strongly-curved horn, with three sharply-pointed teeth, the middle one at the top and the other two at lower; pronotal horns short, as long as the head or shorter. Female (♀) is oval-shaped, without horns on head nor pronotum, very rough surface, pronotum strongly sculptured and elytra strongly granulated; scutellum fairly finely punctured and shining; legs short.

เพศผู้ (♂) เป็นสีดำทั้งลำตัว ส่วนโปรโนตัม (แผ่นปกคลุมด้านบนของอกปล้องแรก) และปีกแข็งส่องประกายออกปนสีเขียวคล้ายกับโลหะ ขาทั้งหมดมีลักษณะเรียวยาวในเพศผู้ ฐานริมฝีปากบนมีฟันแข็งแรงอยู่ด้านหน้า ส่วนแขนยาวและแหลมคม ส่วนเขาโค้งไปเข้าหลัง ส่วนโปรโนตัมดูมีขนาดเล็ก จะมีเขาด้านข้างสองฝั่งมีลักษณะเรียวและขนาดยาวเสมอกัน โค้งเป็นแนวนอนออกไปข้างนอกและข้างใน ในส่วนของโปรโตนัมเพศผู้ในตัวอย่างแมลงของด้วงกว่างสามเขาขนาดใหญ่ ปีกแข็งทั้งสองข้างเรียบและส่องประกาย ส่วนแผ่นปิดด้านบนส่วนอกเป็นสีดำ เพศผู้ที่มีขนาดเล็ก ส่วนหัวค่อนข้างสั้น มีเขาโค้งทั้งสามส่วนเหมือนกับเพศผู้ขนาดใหญ่ เพศเมีย (♀) ลักษณะลำตัวคล้ายรูปทรงวงรี ไม่มีเขาบนหัวและโปรโนตัม มีผิวที่หยาบ ส่วนของโปรโตนัม ส่วนของโปรโตนัมแข็งแรง ปีกแข็งทั้งสองข้างมีจุด ๆ เป็นเม็ด ๆ แผ่นปิดด้านบนส่วนอกส่องแสง ขาทั้งหมดของเพศเมียจะมีขนาดสั้น

Habitat | ที่อยู่อาศัย

Chalcosoma atlas mantetsu is one of the species in the genus Chalcosoma, and subspecies mantetsu is found in South Asia like India, and they also habit South East Asia including Thailand, Myanmar, and Cambodia. In Thailand, They mostly are found in Khao Yai, Chanthaburi, occasionally Kanchanaburi, Chiang Mai.

ด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่ หรือ ด้วงกว่างสามเขาแอตลัส (Chalcosoma atlas mantetsu) เป็นหนึ่งในสปีชีส์ของจีนัส Chalcosoma และซับสปีชีส์ mantetsu นี้สามารถพบได้ทางเอเชียใต้ อย่าง อินเดีย และอีกทั้งยังกระจายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา ในประเทศไทยนั่นสามารถพบได้บ่อยที่เขาใหญ่ และจันทบุรี และในบางครั้งที่กาญจนบุรีและเชียงใหม่

Life-cycle & Lifespan | วงจรชีวิตและอายุขัย

Egg stage: 1 ~ 2 months ระยะไข่: 1 ~ 2 เดือน
Larval stages:
• Male: 12 ~ 18 months
• Female: 10 ~ 16 months
ระยะตัวอ่อนโดยรวม:
• เพศผู้ 12 ~ 18 เดือน
• เพศเมีย 10 ~ 16 เดือน
Adult: 3 ~ 8 monthsตัวเต็มวัย: 3 ~ 8 เดือน

How to Cares Chalcosoma atlas mantetsu | วิธีดูแล ด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่ หรือ ด้วงกว่างสามเขาแอตลัส

Larvae Cares | ดูแลระยะตัวอ่อน

A picture of Atlas beetle larvae from East Sussex Reptile and Amphibian Society

In the larval stages, you must keep it in larval rhinoceros beetle substrates for feeding the food and being residency in the substrates. The first larval stage (L1) to second larval stage (L2) keep it in a jar with a size of 700 ml or more than, with the temperature around 22 ~ 28 °C. For the third larval stage (L3) keep it in a jar with a size of 1.8 L or more than; To let the larvae make a proper cavity to grow up. When it is pupating. Please avoid bumping and dropping a jar because a cavity might be broken. And keep the pupa in temperature around 22 ~ 28 °C.

ในระยะตัวอ่อน จำเป็นต้องใช้แมทเลี้ยงตัวอ่อนในการให้อาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของตัวอ่อน ในระยะหนอนที่ 1 (L1) – ระยะหนอนที่ 2 (L2) ให้เลี้ยงในกระปุกโหลที่มีขนาด 700 ml ขึ้นไป ในอุณหภูมิ 22 ~ 28 °C ในระยะหนอนที่ 3 (L3) ให้เลี้ยงในกระปุกที่มีขนาด 1.8 L ขึ้นเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถทำโพรงดักแด้ได้ขนาดใหญ่พอ เมื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ โปรดระมัดระวังให้กระปุกเลี้ยงกระแทก หรือ หล่นตกพื้น เพราะอาจทำให้โพรงดักแด้พังได้ ให้เก็บในพื้นที่เงียบสงบ อุณหภูมิในการเก็บดักแด้อยู่ที่ 22 ~ 28 °C

Adult Cares | ดูแลตัวเต็มวัย

A picture of Chalcosoma atlas mantetsu from TIGER’s Beetle Breeding

To care Atlas beetle (Chalcosoma atlas mantetsu) should keep in an insect carrying box or insect enclosure. Bedding with substrates such as wood shaving or sphagnum moss. If the bedding material has a bad smell from insect’s excretion. You have to change the new bedding substrates for one. Put a few barks for protecting a beetle from turning belly up. For the foods, feeding a beetle with organic fruits, syrup, and jelly. The temperature for petting is 22 ~ 28 °C

การดูแลด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่ หรือ ด้วงกว่างสามเขาแอตลัส (Chalcosoma atlas mantetsu) ควรเลี้ยงในกล่องเลี้ยงสำหรับแมลง หรือตู้เลี้ยงสัตว์ ปูพื้นด้วยวัสดุอย่าง เรื่อยไม้ หรือสแฟกนั่มมอส หากมีกลิ่นเหม็นจากการขับถ่ายของด้วงให้คุณเปลี่ยนวัสดุปูพื้นใหม่ วางเปลือกไม้สำหรับกันด้วงหงายท้อง ส่วนอาหารของด้วงตัวเต็มวัย สามารถให้ได้ทั้งผลไม้สดปลอดสารพิษ น้ำหวาน และเยลลี่ อุณหภูมิในการเลี้ยงคือ 22 ~ 28 °C

Citation | อ้างอิง

  • Ek-Amnuay, Pisuth, 2008. Beetles Of Thailand. 2nd ed. Bangkok: Siam Insect-Zoo & Museum, p.138.
  • Pinto, P., 2021. List of Chalcosoma atlas. [online] Virtual-beetle.com. Available at: <http://www.virtual-beetle.com/index2/dynastes/atlas.html> [Accessed 21 April 2021].
  • Reptile Forums.co.uk. 2021. Anyone keep beetles?? Chalcosma atlas. [online] Available at: <https://www.reptileforums.co.uk/threads/any-one-keep-beetles-chalcosma-atlas.730950/> [Accessed 21 April 2021].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *